İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Emre Gülsoy

Emre Gülsoy

İmar ve Şehircilik Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 3
Telefon : 0(312) 550 73 08

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Görevleri

 1. 3194 Sayılı İmar Yasası ve bağlı Yönetmelikleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri imar Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde yapılacak her türlü imar planlarını,parselasyon planlarını,yapı ve tesise ait projeler ve bunlara ait resim ve hesaplar ile bunlar üzerinde yapılacak düzeltme ve değişiklikleri inceleyerek onaylamak

 2. Bu işlemlerden dolayı doğacak hizmet karşılığı ücretler ile harçların tahakkukunu yaparak tahsilini sağlatmak.

 3. Proje müellifi ve müellif kuruluşlarının kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.

 4. Görev sorumluluk alanı içinde kalan iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde arşivletmek.

 5. Belediye Başkan,Başkan Yardımcısının uygun göreceği konulardaki görevleri yerine getirmek.

 6. Her türlü görev ve hizmetlerle ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlatmak olup,bu görevleri yürüten Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur


Faaliyetleri

 1. Planlama Faaliyetleri ve Parselasyon Faaliyetleri :

  İlçenin yeni gelişim alanlarına yönelik planlama ve parselasyon çalışmaları ile imar planı revizyonu gereken alanların imar planı ve parselasyon tadilatları Müdürlük bünyesinde yapılmaktadır.

 2. Kentsel Dönüşüm Projeleri :

  Kentsel Dönüşüm Projelerinde amaç imarlı yapılaşma sürecini hızlandırmaya yönelik olarak kentsel çöküntü alanlarında, hızlı bir dönüşüm sürecini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan projelerde yapılaşma sürecini yavaşlatan nedenler belirlenerek yeni bir düzenleme ile bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 3. Bölgesel Gelişme Odakları :

  Kullanımları “Bölgesel Gelişme Odakları” olarak belirlenene alanlar oluşturularak, İlçenin sosyo-kültürel alan ve açık-yeşil alan gereksinimlerini yanıtlayacak alt merkezlerin yaratılması sağlanmaktadır.

 4. Proje Onay Faaliyetleri :

  İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde proje kontrolünün yapılarak, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine esas teşkil etmek üzere Mimari, Betonarme, Sıhhi Tesisat, asansör, doğalgaz, peyzaj proje onaylarının yapılması.

 5. Çap ve Yol Kotu Faaliyetleri :

  Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki yapılaşması planlanan parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesi.

 6. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi Faaliyetleri :

  Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki inşaa edilmesi planlanan bina inşaatlarına yapı ruhsatı verilmesi, inşaatı biten binaların kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi.