Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mustafa Kabadayı

Mustafa Kabadayı

Mali Hizmetler Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 1
Telefon : 0 (312) 550 71 23
Faks : 0(312) 550 71 38
Tahsilat Büroları : Mamak Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Tahakkuk ve Tahsilat
MKM (Mamak Kültür Merkezi) Tahsilat Bürosu
Kutludüğün Tahsilat Bürosu
Lalahan Tahsilat Bürosu

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Görevleri

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 60.maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

 2. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını sağlamak ve koordine etmek.

 3. İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini içeren belediye bütçesini hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek.

 4. Belediye gider bütçelerinin yerinde sarf edilmesini temin etmek ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 5. Belediye gelir bütçelerine konan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 6. Belediyelerin mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmaz mallarının kayıtlarını tutmak.

 7. Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 8. Taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.

 9. Bütçe kayıtlarını tutmak , bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 10. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda ifade edilen, Belediye sınırları içerisinde yer alan gayrimenkullere ait, Emlak,Arsa, Arazi vergilerinin tahakkuk, tebliğ,terkin ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 11. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanun gereğince tahsili yapılamayan alacakların hukuki çerçeve içerisinde işlemlerini yapmak.

 12. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ,Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi,Eğlence Vergisi,İşgal Harcı, İmar harçları,İş yeri açma,Muayene Ruhsat Rapor Harcı,Harcamalara Katılma Payı gibi vergi ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilatını yapmak.


Faaliyetleri

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 2010 mali yılı analitik bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçeleri hazırlanmıştır.

 2. 2011 Mali yılı gelir gider hesapları üçer aylık dönemler halinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000 i sistemine girişleri yapılmıştır.

 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41 maddesi gereğince Performans Esaslı Bütçenin hazırlanması için, vatandaşlar ,Büyük Şehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurumları ile analiz çalışmaları yapılarak, beklentiler ve stratejik öneriler doğrultusunda 2009-2013 stratejik plan hazırlanmıştır.

 4. Belediyemizin 2004 yılı sonuna kadar olan Kamu kurum borçları kurumlarla uzlaşma yapılarak hazineden borçlandırılmak suretiyle İller Bankası payımızdan kesilerek ödemelere devam edilmektedir

 5. 2004 yılı sonrası belediyemizin borçları 6111 Sayılı Kanuna göre yapılandırılıp ödemelerine başlanmıştır.

 6. 6111 Sayılı Kanuna göre yapılandırma müraacatında bulunmayan mükelleflerle ilgili 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsilat işlemleri başlatılmıştır.

 7. Dijital arşivle ilgili çalışmalar hedeflendiği gibi devam etmektedir.

 8. Kat planlaması yapılması durumunda müdürlüğümüzün yeniden daha iyi hizmet verilebilecek şekilde dizayn edilmesi hedeflerimizdendir.

 9. Mali yıl içinde harcama yetkililerinin bütçe kalemlerinde ödenek üstü harcama yapmamaları amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

 10. Mükelleflerimizin vergi borçlarını rahat ve hızlı bir şekilde ödemeleri için internet ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Tahakkuka ve belgelere dayalı “Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine geçilmiştir.

 11. 5393 ve 5018 Sayılı Kanunlarla ilgili harcama yetkilisi ve sorumluların eğitimine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 12. Belediyemizin Toplam Kalite çalışmalarından dolayı almış olduğu TS EN ISO 9001:2000 ödülüne uygun olarak müdürlüğümüzde ISO ve Müşteri Temsilcileri seçilerek çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi sağlanmaktadır.